Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de definities bepaald als volgt:

– Aanbiedingen: Alle handelingen gericht op het tot stand brengen van opdrachten of andere overeenkomsten.

– Consultant: Elke natuurlijke persoon die door Beilo Business Intelligence beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de opdracht. Hieronder valt ook elke zelfstandige die door Beilo Business Intelligence is ingehuurd om via Beilo Business Intelligence een opdracht uit te voeren.

– Beilo Business Intelligence: Onder Beilo Business Intelligence wordt verstaan de onderneming “Beilo Business Intelligence”, gevestigd te Vlissingen aan de Jacob Catslaan 6, 4382CC, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 87165848.

– Offerte: Een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

– Opdracht: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Beilo Business Intelligence op basis waarvan diensten door Beilo Business Intelligence worden verricht.

– Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Beilo Business Intelligence opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de opdracht.

– Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen beide partijen.

– Partijen: De opdrachtgever en Beilo Business Intelligence.

– Schriftelijk: In geschreven vorm en uitgewisseld door middel van een brief, e-mail of elk ander elektronisch bericht.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Beilo Business Intelligence, aan of met opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de diensten van Beilo Business Intelligence, waaronder (maar niet uitsluitend) voor het ter beschikking stellen van consultants. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Beilo Business Intelligence van de hand gewezen, tenzij opdrachtgever en Beilo Business Intelligence hierover schriftelijk iets anders afspreken.

2.2

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, gewijzigde en/of aanvullende offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten.

2.3

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van kracht voor personen (derden) die door Beilo Business Intelligence worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen en offertes van Beilo Business Intelligence zijn volledig vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, tenzij in de aanbieding of offerte een specifieke termijn is vermeld. Indien de offerte of aanbieding niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, vervalt de geldigheid van de offerte of aanbieding.

3.2

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3

Beilo Business Intelligence is pas gebonden aan een opdracht nadat deze schriftelijk is bevestigd door Beilo Business Intelligence, door middel van het retourneren van een door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging. Mondelinge toezeggingen van Beilo Business Intelligence zijn pas bindend nadat ze schriftelijk zijn bevestigd door Beilo Business Intelligence. De schriftelijke bevestiging moet een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevatten.

3.4

Opdrachtgever kan bij latere overeenkomsten geen rechten doen gelden op aanvullingen en/of afwijkingen welke van toepassing waren op eerdere overeenkomsten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Beilo Business Intelligence zal de opdracht naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht. Beilo Business Intelligence heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting.

4.2

Beilo Business Intelligence is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij om te bepalen op welke manier de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3

Opdrachtgever zal alle informatie, gegevens en documenten die (zoals beoordeeld door Beilo Business Intelligence) benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig en op de door Beilo Business Intelligence gewenste manier ter beschikking stellen. Opdrachtgever garandeert dat hierbij alles wordt verstrekt in overeenstemming met de waarheid. Beilo Business Intelligence is niet verantwoordelijk voor gegevens en documenten die door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst worden verstrekt.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

5.1

Na totstandkoming van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen zowel opdrachtgever als Beilo Business Intelligence de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van opzegging, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen. Opzegging is vanuit beide partijen mogelijk met een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij beide partijen hierover gezamenlijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld, ook indien hieraan voorafgaand al mondelinge opzegging heeft plaatsgevonden.

5.2

Na totstandkoming van een overeenkomst voor bepaalde tijd zal deze overeenkomst automatisch eindigen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn of wanneer een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging door zowel opdrachtgever als Beilo Business Intelligence is mogelijk met een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij beide partijen hierover gezamenlijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld, ook indien hieraan voorafgaand al mondelinge opzegging heeft plaatsgevonden.

5.3

Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle vorderingen van Beilo Business Intelligence op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar. Dit geldt onverminderd de overige rechten die Beilo Business Intelligence heeft op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en het in de wet bepaalde.

5.4

Opzegging van de overeenkomst in overeenstemming met de overeenkomst of met dit artikel van de algemene voorwaarden door de ene partij leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van de andere partij.

5.5

Het is voor beide partijen toegestaan om de overeenkomst direct tussentijds op te zeggen indien één van beide partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

Artikel 6. Geheimhoudingsplicht

6.1

Beilo Business Intelligence hanteert een algemene geheimhoudingsverplichting tegenover derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Dit omvat alle informatie die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, evenals alle daaruit voortvloeiende resultaten. Op verzoek van de opdrachtgever kan een aanvullende specifieke geheimhoudingsverplichting worden overeengekomen, waarvan de inhoud wordt besproken tussen Beilo Business Intelligence en de opdrachtgever.

6.2

De opdrachtgever en Beilo Business Intelligence zijn wederzijds verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgegevens van de andere partij. Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om deze wederzijdse verplichting zo correct mogelijk na te komen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit logischerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Privacy

7.1

In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats. De opdrachtgever en Beilo Business Intelligence verplichten zich deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige gerelateerde wet- en regelgeving. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Beilo Business Intelligence enkel persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals benodigde toestemming van de betreffende personen.

7.2

Zowel opdrachtgever als Beilo Business Intelligence kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, behalve als beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval kunnen beide partijen beslissen een schriftelijke verwerkersovereenkomst met elkaar overeen te komen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1

Beilo Business Intelligence behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Beilo Business Intelligence gehanteerde methodes en gebruikte gegevens en materialen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de methodes, gegevens en materialen op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 9. Facturatie en betaling

9.1

Beilo Business Intelligence behoudt zich het recht voor om op elk moment te factureren, echter pas nadat de gefactureerde uren zijn verricht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen, tenzij hierover schriftelijk iets anders is overeengekomen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en is een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is) over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volle maand gerekend.

9.2

Uitsluitend betalingen aan Beilo Business Intelligence of een door Beilo Business Intelligence schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan ieder ander zijn onverbindend tegenover Beilo Business Intelligence en kunnen daarom geen grond opleveren voor betaling of verrekening.

9.3

Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient dit door opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan Beilo Business Intelligence gemeld te zijn, inclusief een gedetailleerde opgaaf van de redenen. Na deze periode van zeven dagen vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De opdrachtgever draagt de volledig bewijslast met betrekking tot de betwiste factuur. Het betwisten van de factuur bevrijdt de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling.

9.4

De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een (al dan niet terechte) tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten, ook niet indien het te betalen factuurbedrag door opdrachtgever betwist wordt.

9.5

Indien de opdracht is aangegaan met meerdere opdrachtgevers, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen volgens dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een opdrachtgever ontheft de overige opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens Beilo Business Intelligence.

9.6

Indien er sprake is van een faillissement, liquidatie, (aanvraag van) surseance of insolventie, wordt de vordering op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schade

10.1

De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming van Beilo Business Intelligence in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gesloten overeenkomst, waaruit de schade en aansprakelijkheid voortvloeien. Ongeacht het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Beilo Business Intelligence te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Beilo Business Intelligence in voorkomend geval uitkeert.

10.2

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens Beilo Business Intelligence één jaar. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is uitgevoerd.

Artikel 11. Overmacht en termijnen

11.1

De uitvoering van de overeenkomst door Beilo Business Intelligence betreft een inspanningsverplichting. Beilo Business Intelligence is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of toezegging, in het geval Beilo Business Intelligence door een situatie wordt gehinderd die niet te wijten is aan de schuld van Beilo Business Intelligence, oftewel overmacht. Beilo Business Intelligence heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Beilo Business Intelligence zijn verplichtingen reeds na had moeten komen. Desalniettemin wordt van Beilo Business Intelligence verwacht dat, in geval van overmacht, de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld wordt.

11.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beilo Business Intelligence geen invloed kan uitoefenen en waardoor Beilo Business Intelligence niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte van medewerkers, brand, diefstal, virussen, stroom- en computerstoringen en werkstakingen in het bedrijf van Beilo Business Intelligence.

11.3

In de situatie dat Beilo Business Intelligence tijdens het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen (of deze zal kunnen nakomen), en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beilo Business Intelligence gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te betalen alsof het om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

11.4

Indien een termijn en/of periode van uitvoering van de opdracht of overeenkomst is overeengekomen, dan is deze gebaseerd op zowel de geldende omstandigheden op het moment van het sluiten van de overeenkomst als op een complete, tijdige en correcte aanlevering door opdrachtgever van de voor het aanvangen van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en documenten. Een overeengekomen termijn gaat pas in nadat alle vereiste informatie, gegevens en documenten in het bezit van Beilo Business Intelligence zijn, en eventuele betalingen zijn voldaan, of de gevraagde zekerheid is verstrekt, indien en voor zover vereist bij de opdracht.

11.5

De termijnen die zijn vastgesteld in de overeenkomst voor de nakoming van verplichtingen door Beilo Business Intelligence, gelden enkel bij benadering en niet als fatale termijnen. In geval van overschrijding van een dergelijke termijn is Beilo Business Intelligence niet in verzuim. Tevens levert deze tekortkoming van Beilo Business Intelligence nooit grond voor ontbinding van de overeenkomst op. De opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen recht op schadevergoeding als gevolg van een overschrijding van een overeengekomen termijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Beilo Business Intelligence. Als er geen uitdrukkelijke termijn van uitvoering is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 12. Opschortingsrecht

12.1

Beilo Business Intelligence is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (2) na het sluiten van de overeenkomst Beilo Business Intelligence ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (3) de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (4) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Beilo Business Intelligence kan worden gevraagd dat de overeenkomst tegen de overeengekomen condities zal worden nakomen.

12.2

Beilo Business Intelligence is bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming ervan redelijkerwijs onmogelijk is of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Beilo Business Intelligence kan worden gevraagd.

12.3

Indien de overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden, zijn alle vorderingen van Beilo Business Intelligence op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 13. Geschillen

13.1

Partijen zullen zich in geval van eventuele geschillen inspannen om deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen.

13.2

Alle geschillen tussen opdrachtgever en Beilo Business Intelligence zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, tenzij Beilo Business Intelligence beslist het geschil aan een andere volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1

Op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten en eventuele andere rechtsbetrekkingen met Beilo Business Intelligence is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Logo, naam en citaat

15.1

Beilo Business Intelligence behoudt zich het recht voor, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever, om de naam en het logo van de opdrachtgever te vermelden op de website van Beilo Business Intelligence, met als voornaamste doel om als referentie te dienen. Beilo Business Intelligence zal hierbij geen verdere informatie verstrekken over de uitgevoerde opdracht.

15.2

Na afloop van of tijdens de uitvoering van een opdracht kan Beilo Business Intelligence aan de opdrachtgever een quote/citaat vragen om deze bij het logo en de naam op de website van Beilo Business Intelligence te vermelden, wederom met als voornaamste doel om als referentie te dienen. Opdrachtgever is hiertoe uiteraard niet verplicht.

Artikel 16. Software

16.1

Beilo Business Intelligence aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor onder andere (maar niet uitsluitend) wijzigingen en/of updates van eventuele derde partijen waarmee wordt samengewerkt en/of waarvan software wordt aangeschaft en/of gebruikt. Dit omvat onder andere (maar niet uitsluitend) de aanschaf en het gebruik van specifieke software en/of licenties van bedrijven zoals Microsoft, zoals het programma Power BI, evenals software van andere bedrijven die ingezet worden om de overeenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat een koppeling voorziet tussen Power BI en een softwarepakket van de opdrachtgever. Daarnaast kan de ontoegankelijkheid van software door onderhoud en/of updates nooit leiden tot aansprakelijkheid van Beilo Business Intelligence. Beilo Business Intelligence zal te allen tijde zich inspannen, afhankelijk van beschikbaarheid, om tegen het afgesproken uurtarief de opdrachtgever te helpen indien wijzigingen en/of updates aan software nodig zijn, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1

Beilo Business Intelligence behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is van toepassing. De meest recente versie is beschikbaar op https://beilo-bi.nl/algemene-voorwaarden/

17.2

Indien een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst ongeldig zou zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.